What's new

Latest profile posts

Almi Văn học xuất thân từ một thành phố nhỏ. Sau 12 năm đèn sách, cũng như bao bạn bè khác, Almi cũng “chân ướt chân ráo” lên thành phố mang tên Bác và chọn cho mình 1 ngôi trường nghiên cứu khoa học cơ bản danh giá.

33, Đường số 1, Phường 11, Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
0833682814
hi all. i am having a problem with spss. when i want to run selection from syntax, it says
>Error # 31 in column 10. Text: Z:\Users\karisahsalim\Desktop\Praktikum Mandat III.txt
>File not found.
>Execution of this command stops.

>Error # 100. Command name: VARIABLE LABELS
>This command is not permitted before the beginning of file definition
>com
can you help me? bcs idk what i need to do. thanks.
Dear Lazar, I'm doing the measurement and structural model and there is a result, but there is a notification: Matrix to be analyzed is not positive definite, ridge option taken with ridge constant = 0.100. Help me to solve it.